Wednesday, December 17, 2008

شاهدان چشمبند زده: ‍ فيلم مستند ي که قصه گويان آن سال‌ها در سيا هچال های جمهوری اسلامی بسر برده اند


شاهدان چشمبند زده که خود هم قربانی و هم شاهد ماجراهاي زندان بوده‌اند ، با طرح اين مساله كه رويكرد حاكمان ايران به مذهب براي تشديد اعمال خشونت در زندان، ويژگي زندان‌ حكومت اسلامي است، به شرح نظرات و تجارب خود مي پردازند و گوشه‌هاي ناگفته و ناشنيده زندان‌هاي سياسي جمهوري اسلامي را براي بيننده ترسيم مي‌كنند
تهمينه در بيان خاطرات خود مي‌گويد: يك روز يك كاسه انگور دستم بود، يك حبه از انگورها رو دادم به يك دوستم. بعد صدام كردند گفتند كه گزارش دادند كه شما غذاتون رو كموني با بچه‌ها استفاده مي‌كنيد. يعني اشتراكي از غذاتون به همه مي‌دهيد. ما مي‌خواهيم هر كسي جدا، حتي آب ليمو، نمك و...خودش بخوره. اين كموني مصرف كردن باعث ميشه برين توي تابوت‌ها. حالا فكر كار خودت را بكن
شاهدان چشم‌بند زده“ ساخته كانون زندانيان سياسي ايران(در تبعيد ) و محصول كارمشترك افرادي است كه زندان‌ رژيم اسلامي را تجربه كرده اند . دو جوان فيلمبردار يا استعداد درخشان خود صحنه ها و لحظه‌هاي بياد ماندني اين فيلم را با دوربين‌هاي خود ثبت كردند
فيلم را لطفا از لينك زير تماشا كنيد