Saturday, December 13, 2008

اقتصاد توحیدی است یا مال خر_اقتصاد خرکی

آنهایی که سن شان به طول عمر جمهوری اسلامی برسد این جمله حکیمانه! خمینی را که گفت -اقتصاد مال خَرَ- را یقینا به خاطر دارند. آن موقع وقتی که حضرت‌اش فرمودند -اقتصاد مال خَرَ- هیچ کس ایشان را جدی نگرفت، اکثرآ خودشان را فریب می‌دادند و با خود می‌گفتند، حتما حضرت‌اش شوخی فرموده‌اند. حالا که پس از نزدیک به 30 سال از عمر حکومت ایشان می‌گذرد، تازه دارد دوزاری این خوش باوران می‌افتد که طرف نه تنها از ته دل به تئوری -اقتصاد مال خَرَ- را قبول داشته، بلکه امروز یک نکته دیگر هم به دانسته‌های ما افزوده شده و آن اینکه -آخوند هم خَرَ- و در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که منظور خمینی این بوده که اقتصاد مال آخوند است و باز می‌توان از این هم نتیجه گرفت که ملت بی خیال اقتصاد و پول و ثروت باشد، پدیده اقتصاد تنها باید در دستان با کفایت(!) آخوند و آخوندزاده باشد