Monday, December 8, 2008

از تخت بيمارستان تا جوخه مرگ جمهوري اسلامي-عكس


این عکس مربوط به اول انقلاب است که برادران "ناهید" یکی با دست و پای شکسته و دیگری بر روی برانکار همراه با تعداد دیگری در فرودگاه سنندج توسط خلخالی اعدام شدند