Monday, December 29, 2008

تصاوير دردناك معركه گير سنگدل و كودك كمر بسته ابوالفضل

لطفا براي مشاهده بهتر روي تصوير كليك كنيد

تصاوير زير معرکه گير سنگدلي را در جنوب تهران نشان مي‌دهد که مدعي است اين پسر کمر بسته ابوالفضل است ( در حاليکه اين پسر بچه خردسال به مبلغ ناچيزي از خانواده فقيرش اجاره !! شده است ) لحظاتی بعد ماشين از روی دستان ضريف و شکننده کودک خردسال رد شد و همانطور که در انتهای عکسها مشاهده مي‌کنيد گريه و فرياد وی که ناشی از درد اين عمل وحشيانه و فقر بود برخاست. مردمِ بيکار و خسته از يکنواختی درد آور زندگی ته جيب خود را دستی مي‌زنند تا اگر پول خردی داشته باشند به اين كودك \"کمر بسته ابوالفضل \" صدقه ای بدهند