Saturday, December 13, 2008

احمدي نژاد مفتخر از نديدن خانم شري در دانشگاه كلمبيا - عكس


اسم من شری نگاری است و من هم می خواستم در دانشگاه کلمبیا حرف بزنم ولی زمانی که حماس با کمک مالی ایران اتوبوسی که من در آن بودم را منفجر کرد به قتل رسیدم