Thursday, June 18, 2009

يكي ديگر از قاتلان و چماقداران كودتاچي خامنه اي شناسايي شد + تصوير

http://www.goftaniha.org/2009/06/blog-post_18.html

ستار نجفی
کارمند معاونت طرح و برنامه وزارت تعاون
بسیجی ویژه و از فرماندهان گردانهای عاشورا
محل سکونت : میدان آزادی بلوار استاد معین پائین از تعمیرگاه مجاز ایران خودرو – کوچه سعادتی
نامبرده هم اکنون به علت شدت سوختگی در به آتش کشیده شده پایگاه در بیمارستان مرکز سوانح و سوختگی بستری می باشد