Monday, June 15, 2009

نیرو های سید حسن نصرالله در مقابل ایرانیان


بر اساس خبر اشپیگل 5000 نفر از نیوهای سید حسن نصر الله در مقابل مردم ایران ایستاده اند. به مردم حمله می کنند