Wednesday, June 17, 2009

انتخابات آزاد را به شعار اصلی خود تبدیل کنیمدرود بر ملَت به پا خواسته و حماسه ساز ایران که برای برقراری آزادی و کسب حقوق خویش خیابان های ایران را از شور زندگی و امید انباشته اند.
درود به روان پاک جانباختگان راه آزادی که از جان خود مایه گذاشتند و جنبش مقاومت میهن را پایدار و مستحکم گردانیدند.
در این لحضات حساس و سرنوشت ساز که چشمان جهانیان خیره ستارگان ما و گوش هایشان پر شده از طنین فریاد های حق طلبانه ماست و در این روزها و شب هایی که ستون دیکتاتوری پیر و فرسوده ی حاکم به لرزه در آمده است،وقت آن است که سپاه بیکران آزادی خواهان خواسته ی اساسی انتخابات آزاد را سر دهند

هم میهنان! تقلّب انتخاباتی رژیم از همان زمان هائی که شخصیت های برجسته و جوانان آینده ساز را با اعدام ها و ترور ها و تبعید ها از صحنه خارج نمودند،آزادی مطبوعات و رسانه ها را نابود ساختند،شورای نگهبان و نظارت استصوابی و ولایت مطلقه و اصول ضد میهنی،ضد مردمی، ضد آزادی و نابرابر قانون اساسی را بر سرنوشت ما حاکم نمودند آغاز گردید و آنچه پیش رو می بینید با تقلّبات وقیحانه آشکار بدان ادامه می دهند و با تمسخر و استهزا بر زخم های عمیق ما نمک می پاشند

وقت آن است که ضمن خواست به حق ابطال انتخابات فریاد انتخابات آزاد و فارغ از محدودیت های دیکتاتوهای چپاول گر را بر اساس آزادی کامل رسانه ها،احزاب، تجمعات ،زندانیان و تبعیدیان سیاسی فارغ از تبعیض های جنسی ، قومی،مذهبی و عقیدتی زیر نظر سازمان ملل را خواستار شویم تا در فضائی باز،معلوم شود که انتخاب ملّت و خواسته هایش چیست.
حزب مرزپرگهر از تمامی هواداران خود و کلیه ی آزادی خواهان میهن می خواهد که ضمن همراهی با صفوف متحد و فشرده ی عمومی و با اتکا به شیوه های شجاعانه مبارزات حق طلبانه ی مدنی این خواسته پایه ای و نیاز تاریخی را در میان عزیزان بپا خواسته فرا گیر نمایند

حزب مرزپرگهر که در دامان مبارزات مطبوعاتی متولد و از قیام دانشجویی، مردمی پس از 18 تیرماه و درمیان شما هم رزمان رشد کرده است از ملت در صحنه و تاریخ ساز درخواست می کند که از سازش های پشت پرده دیکتاتورها و رفیقان نیمه راه غافل نمانند و سرمایه هستی و شجاعت خویش را در راه آزادی پایه ای به کار اندازند

زمان درخواست های حد اقل در کوران همین چند روز حضور خیابانی و ملی و جهانی گذشته است.بیاییم خواسته های خود را به تناسب قدرت امروز خود توسعه دهیم و دیکتاتوری لرزان را فرصت وقت کشی و رجعت به شرایط نکبت بار قبلی ندهیم

حزب مرزپرگهر برقرارباد دموکراسی و آزادی

پاینده ایران