Friday, June 5, 2009

جمهوری اسلامی با تمام نیرو در لوس آنجلس + تصاوير

هفت نفر به مدّت ده دقیقه
چو ایران نباشد تن من مباد

جمهوری اسلامی در یک حرکت نمایشی با تمام توان و نیرو در برابر نیروهای مخالف رژیم به نمایش قدرت پرداختند.از آنجا که رژیم با سرمایه بی حساب پول نفت و لابی های گسترده خود می پنداشت که می تواند در پایتخت نیروهای مخالف در شهر لوس آنجلس حمایت مردمی پیدا کند.غافل از آنکه تنها توانستند با هفت نفر به مدّت ده دقیقه پرچم جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارند وبه خاطر نفرت مردم از این حرکت و پرچم اشغالگران میهن خیابان وست وود را با خجالت و سر افکندگی ترک کردند
پاینده ایران

ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در لوس آنجلس
خرداد ماه ۱۳۸۸ خورشیدی