Friday, June 12, 2009

همه گناهان در جمهوری اسلامی حلال است ,رضا حسین بر


زمانی یک جامعه تباه میگردد که فحشا، دزدی، فساد، دروغ، و بی‌ لیاقتی قبح خود را در آن از دست داده باشد. ارزش‌ها جای خود را به ضد ارزش‌ها بدهند و مردم هم بجای مقاومت، از سر بدبختی، این شرایط را به پذیرند. اکنون در ایران چنینن است و همه گناهان در جمهوری اسلامی حلال است
اکنون که پرده‌ها بر افتاده و چهره اصلی‌ کاندیدا‌ها نمایان شده است، شکی نیست که هر چهار نامزد ریاست جمهوری، درغگو، دزد، قاتل، فاسد و جنایتکار هستند. قتل‌های تابستان ۶۷ در زمان موسوی و همهٔ دیگران انجام شد. همه این‌ها در غارت بیت المال بطور وهشتناکی دست داشته ا‌ند. همه اینها در سرکوب مردم و کشتار‌های زنجیره آی دست داشته ا‌ند، اما همه در این زمینه سکوت کردند، انگار کشتار برای همه مجاز بوده و صواب داشته است. آنچه آنها در باره یکدیگر میگفتند دروغ نبود، بلکه عین حقیقت بود. آنچه در باره مردم میگفتند بطور کامل دروغ بود

آنچه احمدی نژاد در باره فساد و دزدی سران رژیم و آخوند‌ها گفت فقط اندکی و شاید ده درصد فساد بود، ولی او هم در باره یاران نزدیک خامنه ای، مثل اخوند طبسی چیزی نگفت. دروغ آن چیز‌هایی‌ بود که در باره خدمات خود به مردم میگفتند. همه میدانستند که احمدی نژاد قاتل است؛ طرز برخورد وی این را ثابت کرد. اما آنچه کسی‌ نیمدانست این بود که کروبی زندان داشته و زنان شهیدان را که مطابق خواست وی رفتار نمیکردند، زندانی میکرده است. محسن رضایی در قتل‌های اول انقلاب هم دست داشت. ثروتی را که اکنون دارد هم از راه فساد و قاچاق بدست آورده است

مناظرات کاندیدا‌ها ثابت کرد که حاکمان هر کار که خواسته ا‌ند، کرده ا‌ند و مردم را هم مجبور نموده ا‌ند به بدترین خواری ها و تحقیر ها تن در دهند و هر گاه مردم به این همه فساد و ظلم اعتراض کردند، با شکنجه و اعدام ربرو شدند. اکنون هم چنان شرایطی فراهم کرده ا‌ند که مردم مجبور شده ا‌ند شکنجه گران و قاتلان خود را با ذوق و شوق در یک انتخابات نمایشی انتخاب کنند و به فساد و دیکتاتوری و کشتار ادامه دهند
آنچه در این مرحله برای مردم مهم است این است که خود را چند پله بر فراز شرایط ایران قرار دهند و خود را با مردم دیگر کشور‌ها مقایسه کنند و بدانند که همان امتیازاتی را که دیگران دارند، آنها هم باید داشته باشند. آنچه این رژیم را نگه داشته است، توازن فساد و جنایت در میان حاکمان است در حالی‌ که دلیل ماندن هر نظام باید فراهم کردن جواب به مطالبات مردم باشد
هیتلر گفته است، " از طریق استفاده ی هوشمندانه و مکرر از هواداران؛ میتوان مردم را متقاعد کردکه بهشت، جهنم است و پست ترین شرایط زندگی مثل زندگی در بهشت است