Monday, January 18, 2010

از علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی خبري نيست


از چپ به راست : علیرضا فیروزی / سورنا هاشمی / بهرام واحدی