Sunday, January 10, 2010

محل دفن ندا آقاسلطان براي دومين بار تخريب شد


روزنامه بريتانيائي تايمز روز جمعه گزارش داد كه سنگ قبر ندا آقا سلطان، زن جواني كه در جريان اعتراضات پس از انتخابات در ژوئن كشته شد، براي دومين بار تخريب شده است.

تصاويري كه توسط آن روزنامه بدست آمده است، نشان مي دهد كه سنگ مرمر سياه قبر ندا با تصوير كنده كاري شده چهره او، بر اثر تيراندازي سوراخ شده است.
روزنامه تايمز نوشت كه تخريب قبر ندا در حالي صورت گرفته است كه نيروهاي امنيتي 24 ساعته در اطراف آن نگهباني مي دهند تا مبادا به «مزار شهيد» تبديل شود