Wednesday, January 20, 2010

یک زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان اوین جانباخته است