Saturday, October 10, 2009

گاردين: منشور کورش بزرگ به ايران نخواهد رفت امتناع موزه بريتانيا از وام دادن منشور کورش بر روابط ايران و بريتانيا اثر گذاشته است

گاردين: اين استوانه در حدود سال 530 قبل از ميلاد به دستور کورش کبير و پس از فتح بابل و آزاد ساختن مردم آن از ظلم و استبداد ساخته شده است. و به عنوان اولين منشور حقوق بشر شناخته می شود چرا که مطابق نوشته ی به خط ميخی آن دستور ی صادر شده که همه کس بايد در انجام مراسم و ايين های فرهنگ و دين خود آزاد باشداز: ماتيو ويور (روزنامه گاردين ـ لندن)

ترجمه از: کميته بين المللی نجات پاسارگاد

روابط مغشوش بريتانيا با ايران بر اثر اختلافی که در مورد يک اثر تاريخی ماقبل اسلام که گفته می شود نخستين منشور حقوق بشر جهان است به وخامت بيشتری کشيده شده است.

موزه بريتانيا تصميم گرفته است موافقت خود با وام دادن استوانه ی کورش به ايران را به دليل اغتشاشات سياسی که انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در ماه جون و اعتراض های نسبت به آن پيش آمده لغو کند. مقامات ايرانی در واکنش به اين تصميم تهديد کرده اند که اگر در تحويل استوانه 2500 ساله تاخيری پيش آيد روابط خود با موزه بريتانيا را قطع خواهند کرد. اين منشور را پادشاه ايران کورش بزرگ به منظور برقرار کردن تساهل مذهبی صادر کرده است. محققان ايرانی اعقتاد دارند که نگرانی موزه بريتانيا در وام دادن اين استوانه به ايران به جا است. چرا که تاريخ نويسان ضد يهودی ايران مدتی است که در مورد اين که کورش پدر ملت ايران است ترديدهايي ايجاد کرده اند. هفته گذشته حميد بقايي، معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگی و توريسم دربازديدی که از موزه تهران به عمل آورد گفت: «موزه بريتانيا حوادث سياسی پس از انتخابات در ايران را بهانه ای قرار داده تا استوانه را به موزه ملی ايران وام ندهد. »

او همچنين اضافه کرد که: «اگر موزه بريتانيا به بهانه تراشی خود برای وام ندادن اين شئی تاريخی به موزه ملی ادامه دهد ما متاسفانه به همکاری های خود با آن ها که شامل تحقيقات و اکتشافات باستانشناختی می شود خاتمه خواهيم داد.»

مدير موزه بريتانيا نيل مک گرگور، در گذشته موافقت کرده بود که در مقابل تعداد زيادی از اشيای ايرانی اين منشور را نه اينچی را وام بدهد اين اشيا مهم ترين اجزای نمايشگاهی در مورد دوران پادشاهی شاه عباس هستند که قرار بوده است برای از ميان برداشتن تصوير ايران به عنوان يک ملت متخاصم در لندن برگزار شود.

اين استوانه در حدود سال 530 قبل از ميلاد به دستور کورش کبير و پس از فتح بابل و آزاد ساختن مردم آن از ظلم و استبداد ساخته شده است. و به عنوان اولين منشور حقوق بشر شناخته می شود چرا که مطابق نوشته ی به خط ميخی آن دستوری صادر شده که همه کس بايد در انجام مراسم و ايين های فرهنگ و دين خود آزاد باشد. يهوديان پر جمعيت ساکن ايران حضور خود در آن کشور را به اين حادثه نسبت می دهند.

هانا بولتون رييس مطبوعات و روابط عمومی موزه بريتانيا کوشيده است تا اختلاف پيش آمده را جزيي جلوه دهد و می گويد: «ما در مورد وام دادن هر شئی بايد دقت کنيم که اين کار در زمان مناسبی انجام شود. ما همچنان متعهد وام دادن استوانه ی کورش به ايران هستيم و علاقمنديم که بتوانيم به تعهدات خود عمل کنيم اما در حال حاضر تعيين زمانی برای اين کار ممکن نيست. و ما وضعيت داخلی ايران را به دقت زير نظر داريم.

او معتقد است که تهديد بقايي برای قطع روابط مستقيما خطاب به موزه بريتانيا نبوده است و اضافه می کند که ما با همکاران خود در ايران دارای روابط گسترده ای هستيم و اميدواريم که اين روابط ادامه پيدا کند.

شاپور سورن پهلو، مدير برنامه های کانون پژوهش های ايران باستان که محل آن در لندن است احتياطی را که موزه بريتانيا نشان داده است تقدير کرده و می گويد: «رژيم کنونی ايران با ايران قبل از اسلام دشمنی دارد و به خصوص در دوران حکومت احمدی نژاد تخريب مناطق باستانی به صورت چشم گيری افزايش يافته است. در نتيجه من نسبت به اين که چرا آن ها خواستار وام گرفتن اين استوانه اند مشکوک هستم. و حدس می زنم که قصد دارند که آن را نابود کنند. آن ها از محبوبيتی که امروز کورش به دست آورده است ناراحت هستند و اگر اين استوانه به ايران فرستاده شود چه کسی می تواند سلامت آن را تضمين کند

http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2009/oct/09/british-museum-persian-artefact-iranکميته بين المللی نجات پاسارگاد

www.savepasargad.com