Sunday, October 4, 2009

پاسدار عراقی در جایگاه شهود

پاسدار عراقی در جایگاه شهود

منصور امان

سرکرده یک واحد ویژه ضد شورش، برای نخستین بار بر مسوولیت مُستقیم سپاه پاسداران در سرکوب وحشیانه و خونین اعتراضهای خیابانی صحه گُذاشت. پاسدار عراقی تاکید کرد: "از 25 خرداد تمام مسوولیت بر عهده سپاه و نیروهای بسیجی گذاشته شد که تا 25 مرداد ادامه داشت

پاسدار مزبور با صدور برگه رسمی اعلام هویت برای اوباش تبهکاری که فجایع اخیر را مُرتکب شُده اند، بر افسانه اشباح گُمنامی که زیر تابلوی "عناصُر خودسر" و " لباس شخصی" ماموریتهای کثیف "نظام" را انجام می دهند نیز خط باطل کشید. برای همه ی شاهدان و قُربانیان مُستقیم جنایات تکان دهنده ماه های اخیر و انبوه دیگری که از طریق هزاران گزارش ویدویی، نوشتاری و تصویری در جریان آن قرار گرفته اند، اینک چهره این سرکوب بربرمنشانه به گونه روش تری از پس پرده شناسایی پذیر شُده است

کمتر دلیل و یا مدرکی می توانست به خوبی اعتراف سرکرده سپاه، پرونده تبهکاری ولی فقیه و گُماشتگان اش را تکمیل کُند. آیت الله خامنه ای به عُنوان بالاترین مقام نظامی کشور که سپاه پاسداران را به گونه مُستقیم تحت امر دارد، آمر، مُطلع و همدست هر مُشتی است که بر دهانی فرود آمده، هر باتومی است که اُستخوانی را شکسته و هر تیری است که تنی را به خاک انداخته. اگر تا دیروز این رابطه یک واقعیت غیر رسمی بود، اینک گُماشته اونیفورم پوش او، پاسدار عراقی آن را به حقیقت رسمی و یک مدرک جُرم استنادپذیر تبدیل کرده است

علت پدیدار شُدن سرکرده مزبور سپاه پاسداران در جایگاه شهود، هر چیزی جُز بی نیازی از مخفی کاری از سر احساس قُدرت است. او در نظر به فشار تحمُل ناپذیری که از جانب جامعه به صورت اعتراض فعال، افشاگری و انزجار فزاینده بر حُکومت به طور عام و بر دسته های اوباش تُفنگ و شلاق به دست به طور ویژه وارد می آید، به زبان ساده برای سپاه شریک جُرم تراشیده است تا به اعضای باند ولایت و همینطور به لوطی آن، گره خوردن سرنوشت شان به یکدیگر را یادآوری کرده باشد

این حرکت می تواند نشانه ای از به صدا در آمدن زنگ فرار موشها از کشتی سوراخ شُده "یکدست سازی" و هراس سرکردگان اُرگانهای نظامی و امنیتی از قُربانی شُدن و "واجبی" سر کشیدن باشد