Sunday, October 4, 2009

سومین زندانی سیاسی از زندان سنندج انتقال داده شد

سومین زندانی سیاسی از زندان سنندج انتقال داده شد

بعد از اینکه دو زندانی سیاسی جواد علیزاده و کاوه جوانمردی از زندان شهر سنندج به همدان انتقال داده شدند، فردین مرادی نیز از زندان سنندج منتقل گردید.
خبرنگار روانیوز از شهر سنندج در اینباره اظهار داشت که به دنبال انتقال جواد علیزاده و کاوه جوانمردی به زندان همدان، فردین مرادی نیز به مکان نامعلومی انتقال داده شده است، اما تاکنون روشن نیست به کدامیک از زندانهای شهرهای دیگر منتقل شده است.
منبعی آگاه و مطلع از وضع زندانیان سیاسی در این باره به روانیوز گفت: " در ادامه این توطئه گمان بر این است که زندانیان سیاسی در زندان سنندج یکی بعد از دیگری انتقال داده شده و سپس اعدام شوند."
قابل یادآوری است که مدتی قبل بخش قضایی جمهوری اسلامی در نامه ای از دادگستری استان کردستان خواسته بود که در مدت 15 روز زندانیان سیاسی این استان اعدام شوند.
همچنین علی اکبر گروسی رئیس دادگستری استان کردستان در نامه ای بدون رعایت سلسله مراتب قانونی و اداری مستقیماً از خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تقاضای صدور حکم اجرائی اعدام برای زندانیان سیاسی کرد در زندان سنندج شده بود