Sunday, October 4, 2009

اعتراض دانشجویان به حضور لاریجانی در دانشگاه

اعتراض دانشجویان به حضور لاریجانی در دانشگاه

بامدادخبر: در پی برنامه سخنرانی ای که بسیح دانشجویی دانشگاه شریف با حضور محمد جواد لاریجانی در سالن جابربن حیان برگزار کرده بود دانشجویان معترض، اعتراض خود را نسبت به حضور وی در این دانشگاه با سر دادن شعارهایی ابراز کردند. با شروع سخنرانی لاریجانی دانشجویان معترض که بیش از نیمی از جمعیت حاضر در سالن را تشکیل می دادند شعارهایی هم چون "دولت کودتا استعفا استعفا"، "مرگ بر دیکتاتور" و سر دادند و به نشانه اعتراض سالن سخنرانی را ترک کردند