Friday, October 2, 2009

فرخنده باد ای مهر، جشن مهرگانت !


استاد توران شهریاری

فرخنده باد ای مهر، جشن مهرگانت !

اي مهر، ای نام دلارام و دل انگيز

آیينه ی سيمای رازآلود پایيز

از ايزدان پاک درگاه خدايی

پيمان نگهدار نژاد آريايی

نور و فروغ جاودان در سينه داری

در سينه ی خود پرتوی ديرينه‌ داری

گردونه‌ ی خورشيد را بر عرش راندی

در آسمان ها مركب خود را دواندی

تابانده ای هر جا فروغ زندگانی

از توست نور و روشنی و شادمانی

گسترده‌ای مهر و وفا و راستی را

كندی ز بُن بيخ دروغ و كاستی را

پيمان شكن را رانی از خود، خوار سازی

روز چنين كس را سياه و تار سازی

نام تو شد چشم و چراغ روزگاران

پایيز از يُمن تو شد همچون بهاران

ای مهر، مهرانگيز و شادی آفرينی

در گيتی خاكی هميشه برترينی

در باستان، آن روزگاران بسی دير

آیين ميترا شد به فرمانت جهان گير

آن روزها بر ايزدان سرور تو بودی

با فرّ فرمندت جهان گستر تو بودی

دست هنر بر سنگ ها نقش تو را كند

دل های عاشق را خداوند از تو آكند

از خاوران تا باختر حُكمت روان بود

نامت بلند و بخت بيدارت جوان بود

امروز هم مهرابه‌هايت باز برجاست

فرّ و شكوه رفته‌ات از آن هويداست

با چشم دل بس راز را در آن توان ديد

در آن توان مهر و فروغی جاودان ديد

دير مغان يادآور نام تو باشد

جام جهان بين مظهر جام تو باشد

در مهر ماه و مهر روز گيتي افروز

با ياری ات شد كاوه بر ضحاک پيروز

زان پس فريدون شد خديو پيشدادي

تاريكی و غم رفت و آمد شور و شادی

پاينده بادا مهرگان جاودانت

فرخنده باد ای مهر، جشن مهرگانت ./.